5 best chatters
tieungao1
Nahoku1
Quan ta1
Other stats
Chats 3
Last 24h chats 1
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 15/12/2018 16:31 <tieungao> Muốn vô diễn đàn tán dốc nhưng kẹt mắc coi thi hoa hậu,30 người đẹp tranh sắc,đẹp qúa đi thôi,em nào cũng cao 1m,80

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012