5 best chatters
tieungao2
vhv0071
Other stats
Chats 3
Last 24h chats 1
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 03/06/2020 13:12 <tieungao> Bị phạt 135€ nếu không giữ khoảng cách .

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012