Năm mới đă tới, hai không mười tám, “ám” nhiều điều may, chẳng phải quá hay, chúc mừng năm mới.