N g h e . N h ư . T h o ả n g . H ư ơ n g . T h u . C n . Đ u . Đ

Thời gian no chm su trong k ức
Vẫn bồng bềnh thoảng hiện giấc mơ xưa
Mắt chm su cng vin Thu vng đổ
Mi ngọt mềm trao khẽ nụ hn thưa .

C ai biết ma Thu đi đi mi
Chỉ trở về trong ci mộng hồn hoang
Nghe thoảng như Thu xưa cn quanh quẩn
Vết tim hằn ho u vẫn hoi mang ......

Em cho ti hương Thu đầy nhung nhớ
Hương tc mềm , hương mi ngọt đắm say
Hương trinh nguyn trn từng ngn tay di
Nghe như thoảng ... hương Thu cn đu đ ....

09/22/2018