T h ủ y . C h u n g
Giận anh đ,
Mắt em vương mu tm
Khp mi buồn,
Cho tm cả hồn em
Gi vu vơ,
Man mc động khua rm
C phải chăng,
Thủy chung em mu tm ....

Jan / 07 / 2015