T ạ . Ơ n

Tạ ơn đời , tạ ơn người
Tạ ơn đất nước suốt đời cưu mang
Tạ ơn cy cỏ thnh thang
Tạ ơn ni biếc sng di biển su

Tạ ơn hoa l đủ mu
Tạ ơn nắng gi bắc cầu tinh khi
Tạ ơn my chẳng ngừng tri
Tạ ơn cuộc sống bớt thi ngỡ ngng

Tạ ơn ci xứ THIN ĐNG ........


Feb/04/2017