Hài Kịch "Lâu Ghê Mới Gặp"
Tác Giả: Tam Nguyễn
Đao Diễn: Hùng Lâm
Nghệ sĩ: Hồng Đào, Chí Tài, Hương Thủy, Châu Ngọc Hà