M ả n h . T ́ n h . C o n

Những mảnh t́nh nho nhỏ
Những mảnh t́nh vắt vai
Ta t́m người để hỏi
Mối t́nh nào chóng phai

Mở to mắt , t́m cành khô cổ thụ
Treo cho đầy , phơi hóng mảnh t́nh khô
Những mảnh t́nh tươm máu trái tim thô
Sẽ khô héo
Sẽ không c̣n khắc khoải .....

April, 13/2015