Ban chỉ đạo Trung ương về phng chống tham nhũng yu cầu tập trung điều tra, xt xử 8 đại n gy hậu quả nghim trọng.
Bộ Tư php sẽ r sot việc thu hồi ti sản trong n tham nhũng / Hai cựu bộ trưởng Thng tin v Truyền thng bị khởi tố thm tội Nhận hối lộ

Sng 21/5, tại cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phng, chống tham nhũng tại H Nội, ng Trần Quốc Vượng (Ph trưởng Ban chỉ đạo) biểu dương cc cơ quan chức năng đ tập trung chỉ đạo thực hiện kết luận của Tổng b thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng tại phin họp thứ 15 (thng 1/2019).
Cho tới nay, cc cơ quan tố tụng trung ương v địa phương đ khởi tố mới bốn vụ n; phục hồi điều tra bốn vụ; kết thc điều tra hai vụ... Thanh tra Chnh phủ ra kết luận thanh tra Dự n mở rộng sản xuất giai đoạn hai - Cng ty Gang thp Thi Nguyn; thanh tra việc quản l, sử dụng số tiền tạm ứng v nguồn vốn ti cơ cấu Tổng Cng ty Cng nghiệp tu thủy (Vinashin).
Từ nay đến hết năm 2019, cc cơ quan c thẩm quyền cần kết thc điều tra 28 vụ n; ban hnh co trạng truy tố 24 vụ n; xt xử sơ thẩm 29 vụ n; xt xử phc thẩm 7 vụ n v kết thc xc minh 36 vụ việc.
Trong số ny, Ban chỉ đạo nu 8 đại n cần tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xt xử sơ thẩm trong năm 2019 gồm:
- Cố lm tri quy định của Nh nước về quản l kinh tế gy hậu quả nghim trọng, Thiếu trch nhiệm gy gậu quả nghim trọng tại Bảo hiểm x hội Việt Nam;
- Vi phạm quy định về quản l, sử dụng đất đai, Vi phạm quy định về quản l, sử dụng ti sản Nh nước gy thất thot, lng ph tại Cng ty Hải Thnh;
- Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về quản l v sử dụng vốn đầu tư cng gy hậu quả nghim trọng tại Tổng Cng ty viễn thng Mobifone.
- Vi phạm quy định về đầu tư cng trnh xy dựng gy hậu quả nghim trọng tại Cng ty Cổ phần ha dầu v nhin liệu sinh học dầu kh (PVB), Ph Thọ;
- Vi phạm quy định về hoạt động ngn hng, hoạt động khc lin quan đến hoạt động ngn hng tại Ngn hng Phương Nam;
- Vi phạm quy định về quản l đất đai, Vi phạm quy định về quản l, sử dụng ti sản Nh nước gy thất thot, lng ph tại Đ Nẵng;
- Vi phạm quy định về quản l, sử dụng ti sản Nh nước gy thất thot, lng ph tại Tổng Cng ty bia rượu nước giải kht (Sabeco);
- Vi phạm quy định về quản l, sử dụng ti sản Nh nước gy thất thot lng ph lin quan đến dự n tại số 8-12 L Duẩn, quận 1, TP HCM.
Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng cho kiến về Bo co kết quả kiểm tra cng tc thu hồi ti sản bị chiếm đoạt, thất thot trong cc vụ n hnh sự về tham nhũng, kinh tế; Đề n sửa đổi, bổ sung Quy định của Bộ Chnh trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ lm việc, quan hệ cng tc của Ban Chỉ đạo; Quyết định bổ sung ba vụ n vo diện Ban Chỉ đạo theo di, chỉ đạo; kết thc theo di, chỉ đạo với 5 vụ n, 14 vụ việc do đ được giải quyết theo quy định php luật.
Viết Tun